Site Loader

LOCATION

Polska

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości określa co powinien zawierać wstępny projekt podziału. W projekcie tym zawarte winny być : granice nieruchomości, która ma podlegać podziałowi, oznaczenia tej nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości i danymi zwartymi w księgach wieczystych ( w przypadku kiedy nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, dane z innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości), powierzchnia nieruchomości. Granice i powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu zaznaczone w kolorze czerwonym oraz propozycja opisowa lub graficzna określająca sposób dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

Co to jest droga publiczna?

Zgodnie z artykułem 1 ustawy o drogach publicznych „ Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych …”

Podział przez odjęcie

Jeśli chodzi o podział nieruchomości ustawodawca szczególna uwagę poświęcił dla podziałów polegających na wydzieleniu z nieruchomości działki ewidencyjnej, która stanowi mniej niż 33% jej pola powierzchni. W takim przypadku w obowiązku geodety jest przyjąć tylko te odcinki granicy dzielonej nieruchomości, do których będzie dochodziła projektowana granica. Odcinek tej granicy wyznaczony jest przez dwa najbliższe punkty załamania granicy.

Podział rolny

Na podstawie § 77 ust. 7 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

„ Jeżeli podział nieruchomości rolnej lub leśnej polega na wydzieleniu działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni do 33% powierzchni nieruchomości podlegającej podziałowi : 1. na mapie z projektem podziału nieruchomości wykazuje się mapę przeglądową zawierającą granice całej nieruchomości oraz granice projektowanego podziału w skali dostosowanej do obszaru nieruchomości, nie mniejszej niż 1 : 10 000, i dodatkowo wykazuje się granice wydzielonych działek ewidencyjnych i związanych z nimi obiektów ewidencyjnych w skali zapewniającej czytelność rysunku mapy, nie mniejszej niż 1:5 000…”

Sposób obliczenia powierzchni

Powierzchnię wydzielonej działki oblicza się zgodnie z § 68 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia „… ujawnia się pole powierzchni działki ewidencyjnej obliczone na podstawie pomiaru, jeżeli różnica między polem powierzchni obliczonym a polem powierzchni działki ewidencyjnej ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków przekracza wartość obliczoną według wzoru:

w którym:

  • oznacza błąd średni położenia punktu granicznego,
  • najkrótszą przekątną znajdującą się naprzeciwko punktu o numerze i-tym.

Powierzchnię pozostałej części działki, która podlega podziałowi można obliczyć poprzez odjęcie od powierzchni działki sumy powierzchni działek wydzielanych. Powierzchnia ta może zostać zapisana z precyzją zapisu taką samą jak dla powierzchni działki podlegającej podziałowi.

Post Author: 0x1202

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *