Site Loader

LOCATION

Polska

Osnowa geodezyjna to usystematyzowany zbiór jednoznacznie identyfikowalnych punktów. Punktów które zostały oznaczone w terenie znakami geodezyjnymi a ich położenie wyznaczone zostało w państwowym systemie odniesień przestrzennych.  Określenie położenia następuje w sposób właściwy dla danego rodzaju osnowy oraz w sposób umożliwiający określenie dokładności tego wyznaczenia. Przypomnijmy, że osnowy dzielimy na podstawowe i szczegółowe.  Osnowy zakładane są i aktualizowane na terenie całego kraju.  Jeśli chodzi o osnowy podstawowe to projekty tych osnów zatwierdzane są przez Głównego Geodetę Kraju w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, natomiast osnowy szczegółowe leżą w kwestii starostów. Dodatkowo występują również osnowy grawimetryczne i magnetyczne.

A więc czym jest osnowa i jak wygląda?

Często przechadzając się po mieście czy po parku natrafiamy na znaki  i nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego czym w ogóle one są i jak istotną rolę odgrywają. A więc czym one są? Otóż są to znaki geodezyjne. Znaki z trwałego materiału, które określają położenie punktów wcześniej wspomnianej osnowy geodezyjnej. Punkty tak oznaczone  stanowią punkty odniesienia do osnów pomiarowych wykorzystywanych przez geodetów do pomiarów geodezyjnych.

Sposoby stabilizacji i markowania punktów granicznych

Oprócz znaków osnowy często spotykamy również znak graniczny często potocznie nazywany granicznikiem. Jest to znak z trwałego materiału umieszczony na punkcie granicznym. Może być nim również trwały element zagospodarowania terenu, który akurat znajduje się w tym punkcie. Punkty graniczne utrwala się znakami naziemnymi i podziemnymi. Znaki naziemne wykonywane są z betonu, kamienia czy innego trwałego materiału. Natomiast jako znaki podziemne używane są rurki drenarskie, butelki lub inne podobne przedmioty. Jedynie na terenach podmokłych i grząskich stosuje się zaimpregnowane pale drewniane.

Punkty graniczne tworzą granice

Każdy spotkał się na pewno z pojęciem granica i każdy mniej więcej wie a przynajmniej powinien wiedzieć jak na jego działce przebiega. Często przy okazaniu granic geodeta pyta: Panie Kowalski to gdzie tutaj idzie ta granica? A na to Pan Kowalski : A proszę tu Panu pokażę . I prowadzi geodetę na punkt zwany punktem granicznym.  Punkt graniczny czyli punkt określający przebieg granicy nieruchomości. Przykład takiego punktu pokazany na zdjęciu powyżej.  Często zdarza się Pan Kowalski jednak nie wie, gdzie takowy punkt się znajduje lub mówi: a kiedyś tam był a teraz to nikt nie pamięta. Dlatego nie mając często świadomości i podchodząc w sposób lekceważący do oznaczenia granic, pojawiają się spory ich dotyczące pomiędzy sąsiadami. 

Przepisy prawne stanowiące o znakach

Warto tutaj wspomnieć o bardzo istotnych artykułach o których często ludzie nie wiedzą a co za tym idzie nie przestrzegają. A mianowicie zgodnie z art. 48 pkt. 1 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

„ Kto (…) wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych (…) – podlega karze grzywny. ’’

Natomiast zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego „Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 ”.

Podsumowanie na temat znaków

Znaki geodezyjne i znaki graniczne są bardzo ważne. Ułatwiają prace przede wszystkim geodetom. Określone w sposób trwały i jednoznacznie identyfikowalny często chronią przed niepotrzebnymi sporami i wieloletnimi waśniami. Dlatego miejmy świadomość ich istoty, dbajmy o nie i nie niszczmy ich.

Post Author: 0x1202

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *