Site Loader

LOCATION

Polska

Od kilku lat występuje możliwość składania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów poprzez wykonawców prac geodezyjnych będących przedsiębiorcami w elektronicznej postaci. Podstawa prawna znajduje się w Rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
„Dokumenty elektroniczne zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych sporządza się w jednym z formatów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji…”

Różnice między wykonawcą, a kierownikiem prac

Należałoby najpierw ustalić osoby kompetentne do podpisywania dokumentów. Wówczas trzeba odnieść się do przepisu prawa geodezyjnego i kartograficznego, iż wykonawcą prac geodezyjnych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego. Nie ma problemu w przypadku gdy geodeta uprawniony jest również przedsiębiorcą. Co w tym drugim przypadku? Wówczas przedsiębiorca wskazuje kierownika prac geodezyjnych do reprezentowania firmy.

Kwestie poszczególnych dokumentów

Zgłoszenie pracy geodezyjnej – ustawodawca w ustawie nie wskazuje kto powinien podpisać dokument. Dopiero w załączniku do rozporządzenia jest informacja, że to nie geodeta zgłasza prace geodezyjną, tylko wykonawca. Podobnie kwestia wygląda z zawiadomieniem o zakończeniu prac geodezyjnych. Również to nie geodeta podpisuje dokument. Naturalnie w obydwu przypadkach, upoważniony może do tego zostać geodeta uprawniony. Zwrócić należy szczególną uwagę, że na zgłoszeniu prawodawca wyjaśnia czym jest podpis. Jest to podpis odręczny, podpis elektroniczny lub bezpieczny podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Czyje podpisy na składowych operatu technicznego

Geodeta uprawniony powinien podpisywać takie dokumenty operatu technicznego jak: protokół przyjęcia granic nieruchomości do podziału, kopia protokołu granicznego, protokół wznowienia znaków granicznych, protokół wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków, protokół wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych, mapa z projektem podziału, mapa do celów projektowych, wykazy zmian danych ewidencyjnych. Podpis wykonawcy jest wymagany na protokole ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, mapie do celów projektowych, wykazie zmian danych ewidencyjnych, mapie do celów prawnych.

Co z osobami sporządzającymi dokumenty?

Podpis osoby wykonującej dokument powinien się znaleźć na szkicu polowym, szkicu tyczenia, dzienniku pomiarowym, protokole przyjęcia granic nieruchomości do podziału, szkicu granicznym ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, spisie dokumentów operatu technicznego. Przeczytamy, iż w powiatowej części zasobu są gromadzone operaty techniczne, które powstają w wyniku prac geodezyjnych. Pod pojęciem materiały zasobu rozumiemy: bazy danych, mapy geodezyjne, operaty techniczne, wyciągi z operatów szacunkowych.

Forma operatu wprowadza dylemat

Operat techniczny może być analogowy lub w formie cyfrowej, w odpowiedni sposób autoryzowany. Nierozwiązana zostaje kwestia czy wszyscy wskazani do podpisu w operacie analogowym, mają złożyć podpis cyfrowy na dokumentach, co spowoduje problem.

Oryginał i kopia dokumentu

Dokumenty poza tym powinny trafiać w oryginale do operatu. Wówczas szkic wytworzony elektronicznie na komputerze czy mapy geodezyjne powinny być bez drukowania przekazane podpisane cyfrowo do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Post Author: 0x1202

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *