Site Loader

LOCATION

Polska

Organizacje geodezyjne proponują zmiany w funkcjonowaniu zawodu geodety. Zbadano czy geodeta powinien być pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego. Z wyników badania można wywnioskować że ankietowani zgodzili się z postulatami apelu. Nie jest to temat budzący większych emocji, ankietowani uznali, że jest wiele bardziej istotnych tematów. Treść postulatu brzmi, że geodeta uprawniony bierze odpowiedzialność za usługi geodezyjne wykonywane dla potrzeb procesu inwestycyjnego i budowlanego. 74 % społeczności geodezyjnej popiera ten wniosek.

Pół roku pracy GGK

Minęło niecałe pół roku od objęcia stanowiska przez Głównego Geodetę Kraju, kiedy zostały przedstawione konkretne propozycje zmian. Najważniejsze z nich to:

Opłaty oraz licencje

Licencje mają zostać zlikwidowane i nie wydawane wykonawcom prac geodezyjnych. Ma zostać wprowadzona ryczałtowa opłata za udostępniane materiały Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego geodecie. Wartość ryczałtu uzależniony zostanie od powierzchni opracowania. Na przykład obszar opracowania o powierzchni poniżej 1 hektara będzie kosztować 100 zł, natomiast od 1 do 10 hektarów – 100 złotych + 10 złotych za każdy kolejny hektar rozpoczęty. Kwoty zostały ustalone w taki sposób, żeby nie uległy zmianom dochody powiatów. Prostsze obliczenie opłaty za materiały. Likwidacja współczynnika K oraz ograniczenie współczynnika CL do wartości 3. CL ma wynosić 1 dla użytku własnego, 3 dla publikacji niezależnie od zakresu oraz 0,1 dla gestorów sieci.D

Określenie czasu na weryfikacje

Zlikwidowanie poświadczania dokumentów i opracowań geodezyjnych. Weryfikacja prac geodezyjnych przez Ośrodki dokumentacji ma trwać 7 dni roboczych, a nie niezwłocznie jak do tej pory. Zgłoszenie pracy geodezyjnej do 5 dni od rozpoczęcia oraz likwidacja obowiązkowego zgłoszenia tyczeń budynków lub sieci uzbrojenia terenu. Przewidywany termin zakończenia pracy nie będzie mógł przekroczyć 1 roku. Zostanie wprowadzony obowiązek informowania wykonawcy o realizowanych pracach na zgłaszanym obszarze.

Udostępnianie materiałów zasobu

Likwidacja obowiązku konsultacji materiałów zamawianych przez geodetów udostępnianych przez PZGiK. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na drodze czynności materialno technicznej w oparciu o dokumentacje przyjętą do zasobu geodezyjnego. Uwolnienie danych pochodzących z baz danych ortofotomapy, osnów, bazy danych obiektów topograficznych 10k, numerycznego modelu terenu. Odpowiedzialność za prowadzenie BDOT10k skupić wyłącznie na Głównym Geodecie Kraju. Zapewni to lepszą aktualizacje bazy.

Ograniczenie danych w bazie EGiB

Zakres danych przechowywanych w bazie EgiB ma zostać ograniczony. Nie będą przechowywane informacje czy obszar objęty jest daną formą ochrony przyrody, wartościach katastralnych nieruchomości, czy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków. A także informacje o umowach dzierżawy.

Dziennik praktyk i narada koordynacyjna

Narada koordynacyjna będzie mogła być prowadzona również dla przyłączy, bez wyjątków. Zostanie wprowadzony brak konieczności prowadzenia mapy zasadniczej w każdej skali o których mowa w Ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Odpowiedzialny za wydanie dziennika praktyk dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień w dziedzinie geodezja i kartografia ma być Główny Geodeta Kraju. Ma to na celu kontrolę liczby osób ubiegających się. Uregulowanie uzyskiwania uprawnień przez klasyfikatorów gruntów.

Post Author: 0x1202

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *