Site Loader

LOCATION

Polska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z artykułem 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma na celu : „ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu […]”

Wyjątek stanowią inwestycje publiczne

W przypadku kiedy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sposób zagospodarowania i warunki zabudowy określane są w drodze decyzji. Dla lokalizacji inwestycji publicznych wydawana jest decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Natomiast dla pozostałych inwestycji wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy.

Sytuacje w których jest wymagane wydanie decyzji

Każda zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przykład na budowie obiektu budowlanego czy wykonywaniu innych robót, zmiana sposobu użytkowania lub części, a jednocześnie niezaliczana do kategorii celów publicznych wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Tymczasowa zmiana zagospodarowania

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie jest wymagane w przepadkach tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu pod warunkiem, że trwa ona nie dłużej niż rok.

Warunki niezbędne do wydania decyzji

O taką decyzję ubiegamy się do wójta, burmistrz lub prezydenta miasta oczywiście dla konkretnej inwestycji. Do wydania takiej decyzji muszą być spełnione warunki: minimum jedna działka obok, mająca dostęp do tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w ten sposób aby możliwe było określenie wymagań dotyczących nowych zabudowań, teren posiada dostęp do drogi publicznej, istnieje lub jest zaprojektowanie uzbrojenie terenu umożliwiające zamierzenia budowlane, na tym terenie nie jest konieczna zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne lub też teren ten jest objęty zgodą uzyskaną podczas sporządzania poprzednio obowiązującego planu oraz decyzja ta jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Co znajdziemy w decyzji?

Decyzja określa wymagania dotyczące linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w porównaniu do powierzchni działki lub terenu, szerokość elewacji frontowych, wysokość krawędzi górnej elewacji frontowej oraz geometrię dachu a w tym kąt jego nachylenia, wysokość kalenic oraz układ połaci dachowych.

Analiza planistyczna

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właściwy organ aby ustalić wymagania dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu wyznacza wokół działki budowlanej analizowany obszar. Obszar ten w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki która została objęta wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Jednakże odległość ta nie może być mniejsza niż 50 metrów. Następnie organ przeprowadza na tym obszarze analizę funkcji i cech zabudowy oraz zagospodarowania terenu w zakresie warunków. Nie poddaje się analizie zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz treści będących w opracowaniu miejscowych planów. W związku z tym niestety zdarza się wydawanie decyzji sprzecznych w swojej treści z dokumentami planistycznymi gmin.

Kto rejestruje decyzje w zależności od szczebla?

Organy administracyjne rejestrują decyzje o warunkach zabudowy w zależności od rodzaju oraz wielkości inwestycji. Decyzje dotyczące inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim rejestruje marszałek województwa. Natomiast wójt, burmistrz, prezydent miasta prowadzą rejestr decyzji wydanych o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na szczeblu powiatowym i gminnym oraz decyzji o warunkach zabudowy. Rejestr decyzji wydanych na terenach zamkniętych leży w kwestii wojewody.

Brak informacji o wydaniu decyzji

Podczas ustalania przeznaczenia gruntu podlegającego podziałowi nie wskazuje się osób mających za zadanie określenie czy dla danej nieruchomości taka decyzja została wydana. Geodeta wykonujący podział nieruchomości nie otrzymuje od organów administracji takiej informacji. Często zdarza się że bazuje na uzyskaniu oświadczenia od właściciela nieruchomości o istnieniu lub braku decyzji o warunkach zabudowy. Jednakże jest to rozwiązanie niepełne. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości lub geodeta może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia w tej sprawie. Geodezja i przepisy z nią związane wskazują że ma prawo do tego by poprosić o informacje dotyczące stopnia zaawansowania prac nad utworzeniem miejscowego planu. Aczkolwiek nie jest to wymagane. Niezwykle istotne jest aby procedura podziału zawierała zapis powołujący się na organ i tryb pozyskiwania takich informacji przez geodetę w Poznaniu.

Post Author: 0x1202

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *