Site Loader

LOCATION

Polska

Geodeta, aby przeprowadzić usługę geodezyjną jaką jest obsługa budowy powinien być poinformowany czy zostało wydane pozwolenie na budowę na wniosek do którego dołączone zostało oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Budynek według nomenklatury prawnej

Budynek musi być wydzielony za pomocą przegród budowlanych z przestrzeni. Przegrody budowlane mają tworzyć przestrzeń zamkniętą w budynku, opierającą się czynnikom zewnętrznym zabezpieczającą przed dostępem niepowołanych osób, przed takimi zewnętrznymi czynnikami jak zapach, hałas. Budynek musi posiadać dach i fundament. Fundament wcale nie musi stanowić o trwałym połączeniu budynku z gruntem w sensie prawnym , jest elementem konstrukcyjnym służącym do przenoszenia obciążeń. Jednym z elementów wskazującym na trwałość obiektu, a nie jego tymczasowość, ale nie jedynym.

Tymczasowy, czyli na jaki okres czasu?

O tymczasowości obiektu budowlanego decyduje z góry założenie, że będzie on obiektem, który będzie przemieszczony lub rozebrany albo jest nietrwale połączony z gruntem. Trwałość takiego obiektu czy raczej jego nietrwałość, wynikać może z zastosowanych materiałów ograniczających jego trwałość techniczną.

Zdefiniowanie urządzeń budowlanych

Urządzenia budowlane z kolei są takimi, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie obiektów budowlanych, mogą być ich częścią, ale i mogą niejako wolnostojące i być odrębną budowlą. Warunek jest taki, że muszą być związane z „obsługiwanym” obiektem budowlanym.

Co nazywamy prawem do dysponowania nieruchomością…

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, to forma oświadczenia składającego wniosek o pozwolenie pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dotyczy to zarówno inwestora jak i właściciela nieruchomości, który wskazuje na inwestora, któremu przysługują takie prawa, jeżeli na jego rzecz ma być wydane pozwolenie. Obowiązkiem organu jest ocena, czy składający oświadczenie o dysponowaniu prawem, dostatecznie je uwiarygodnił. Strona postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę ten będzie komu prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przysługuje, jeśli nastąpi zbieg praw organ administracji architektoniczno-budowlanej rozstrzygać nie może, ale musi zbadać w drodze postępowania administracyjnego.

Zjawisko oddziaływania obiektu na otaczający obszar

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego to pojęcie, z którym wiążą się trudności w ocenie zasięgu oddziaływania na nieruchomości sąsiednie i poszanowania praw właścicieli i władających nieruchomości. Zgodnie z orzecznictwem samo sąsiedzkie przyleganie nieruchomości objętej wnioskiem budowlanym nie stanowi o ustaleniu kręgu osób stron postępowania. Musi to być każdorazowo rozpatrywane w kontekście zamierzenia budowlanego i to w stosunku do zagospodarowanych nieruchomości w obszarze potencjalnego oddziaływania jak zarówno i niezagospodarowanych.

Znaczenie definicji w funkcjonowaniu prawa

Budynek po obiekcie budowlanym to druga podstawowa definicja prawa budowlanego. Trwałe z gruntem związanie w orzecznictwie sądów administracyjnych to cecha trwałego związania z gruntem, która sprowadza się do posadowienia budowlanego obiektu trwale na tyle, aby zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogących zniszczyć go lub spowodować jego przesunięcie czy przemieszczenie w inne miejsce. Chodzi też o zasadę trwałości w czasie i związane jest z pojęciem tymczasowości.

Post Author: 0x1202

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *